noamziko: (Default)
noamziko ([personal profile] noamziko) wrote2016-08-18 04:49 pm

נחצ'ה

אשיות מקסימה שכזו, יש אנשים שאין צורך להכיר כדי להתחבר אליהם ולרגישות שהם באים איתה. בהחלט נחצ'ה הוא אחד מהאנשים האלה.
חבל שהדור הזה הולך ואוזל, ולא הצליח להעביר מספיק מהמורשת האמיתית שלנו.