נחצ'ה

Aug. 18th, 2016 04:49 pm
noamziko: (Default)
[personal profile] noamziko
אשיות מקסימה שכזו, יש אנשים שאין צורך להכיר כדי להתחבר אליהם ולרגישות שהם באים איתה. בהחלט נחצ'ה הוא אחד מהאנשים האלה.
חבל שהדור הזה הולך ואוזל, ולא הצליח להעביר מספיק מהמורשת האמיתית שלנו.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noamziko: (Default)
noamziko

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
1516 1718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

  • Style: Cozy Blanket for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:25 am
Powered by Dreamwidth Studios